CINE SUNTEM

 

ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE (ARM) are ca scop sustinerea in România a unei societăţi moderne şi prospere,  bazată pe libertăţi democratice, dreptate şi echitate socială, în care toţi cei ce muncesc, şomeri, pensionari, tineri, să aibă asigurate condiţii de muncă şi existenţă, de afirmare a personalităţii umane, potrivit pregătirii, talentului şi capacităţii lor creatoare.

 

  Militează pentru existenţa în România a unui stat civil de drept şi a unei economii sociale de piaţă mixtă. În întreaga sa activitate ARM va fi subordonat slujirii intereselor supreme ale ţării, afirmării independenţei, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale, apărării fiinţei naţionale a poporului român în cadrul Uniunii Europene, creşterii contribuţiei la securitatea şi pacea lumii ca membră N.A.T.O., la dezvoltarea patrimoniului mondial.

 

CINE SUNTEM SI CE NE PROPUNEM:

 

   În vederea atingerii scopurilor şi  obiectivelor sale ARM  va respecta următoarele principii:

 • ARM şi toţi membrii săi vor respecta Constituţia şi toate legile ţării, fiind contra luptei de clasă;
 • ARM şi toţi membrii săi, recunosc, sprijină şi apără statul naţional, indivizibil,unitar civil de drept, democraţia şi ordinea democratică;
 • Recunoşte şi apără sistemul de organizare politică pluripartit din România;
 • Recunoaşte, spijină şi apără în toate componentele sale libertăţile şi drepturile omului. În acestă privinţă, ARM acordă prioritate dreptului la muncă şi locuniţă, la informaţie, înstruire şi educaţie;
 • Apărând şi promovând drepturile şi libertăţile individuale ale omului, ARM este adeptul ordinii democratice şi adversar  neînduplecat al dezordinii şi anarhiei sociale, al violenţei şi faptelor care aduc prejudicii intereselor generale ale societăţii;
 • Respinge naţionalismul îngust, rasismul, fanatismul, şovinismul, exclisivismul, celelalte concepţii şi manifestări care au ca scop învrăjbirea între oameni, încalcarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale acestora, a principiilor şi normelor democratice;
 • Respinge extremismul de orice fel, terorismul de stat, de grup sau individual;
 • Sprijină forma şi dezvoltarea economiei sociale de piaţă mixtă  bazată pe existenţa diverselor forme de proprietate: de stat, asociativă, cooperatistă şi individuală;
 • ARM este deschis tuturor cetăţenilor români care îşi asigură mijloace de existenţă prin muncă cinstită, prin performanţă şi creativitate, prin spirit de iniţiativă – muncitori, ţărani, intelectuali, cooperatori, întreprinzători, funcţionari, studenţi, elevi, liber profesionişti, pensionari etc., fără deosebire de   sex, vârstă, naţionalitate, convingeri religioase sau condiţie socială;
 • ARM respinge totalitarismul de orice fel şi exclusivismul pe criterii ideologice, hipercentralismul economic, precum şi repudierea în anasamblu a tot ceea ce a creat valoros şi progresist poporul român în deceniile anterioare;
 • ARM, ancorata în istoria şi destinele poporului român va acţiona pentru strângerea legăturilor cu românii din afara graniţelor ţării, pentru respectarea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu Constituţia ţării şi cu acordurile internaţionale la care ţara noastră este parte;
 • ARM NU ESTE PARTID POLITIC, dar militează pentru colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate, muncitoreşti, democratice, cu sindicatele, cu asociaţiile şi fundaţiile, cu structurile societăţii civile, urmărind realizarea unităţii mişcării muncitoreşti de stânga din România;
 • Pe plan extern ARM se va călăuzi după principiile unanim recunoscute în dreptul internaţional, va milita pentru pace şi înţelegere între popoare şi va stabili relaţii de prietenie, colaborare şi întrajutorare cu partidele socialiste, social-democrate, comuniste, muncitoreşti, democrate şi cu alte organizaţii progresiste ale lumii;
 • În cadrul ARM pot exista mai multe curente, ideei şi opinii, exprimate în cadrul organizat şi în limitele admise de statut;
 • ARM consideră pluripartitdismul ca un factor de progres, de promovare a soluţiilor, ideilor şi concepţiilor celor mai avantajoase pentru întregul popor român şi nu un factor de instabilitate şi învrăjbire între români;

 

OBIECTIVELE ASOCIATIEI ROMANIA MUNCITOARE (ARM):

 

a)  ARM apara si militeaza pentru dreptul la proprietate, indiferent de proprietate şi protejază factorii productivi într-o economie socială mixtă de piaţă;

b)promovează valorile umane în toate domeniile;

c)apără interesele naţionale şi drepturile omuluiu;

d)  respectă şi aplică în practică prevederile Constituţiei şi a tuturor legilor ţării;  

e)promovează principiul pluripartitismului politic, apără suveranitatea, integritatea şi independenţa României;

f)nu desfăşoară activităţi cu caracter secret şi respinge principiul luptei de clasă;

g)prin acţiunile sale va interzice defăimarea ţării şi a natiunii, îndemnul la războaie de agresiune, la ura de rasă, naţională, de clasă sau religie, la separatism teritorial sau la violenţă publică precum şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;

h)  apără forma de stat prevăzută de Constituţie – Republica –membrii săi fiind republicani convinşi;

i)sprijină formarea şi dezvoltarea economiei sociale mixte de piaţă, într-un stat de drept, în care statul să aibe un rol activ în reglarea proceselor macroeconomice şi realizarea unei protecţii sociale reale pentru a se realiza o dreptate socială;

i)respinge extremismul şi terorismul de orice fel;

j)este împotriva totalitarismului, a dictaturii de orice fel şi a cultului personalităţii;

k)militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu toate ţările lumii pe baza normelor şi principiilor dreptului internaţional, respectă toate acordurile şi tratatele internaţionale.

 

 

 

Asociatia noastra se pronunta energic pentru :
 • Dreptul la munca, hrana, locuinta, precum si la ingrijiri medicale pentru toti romanii.
Dreptul la munca este unul dintre drepturile principale ale omului, iar modul de asigurare al acestui drept este unul dintre criteriile importante pentru determinarea caracterului mai mult sau mai putin progresist al sistemului social. Ne pronuntam pentru garantarea unui loc de munca stabil si suntem impotriva tendintelor unor angajatori care folosesc somajul si munca “la negru” ca pe niste parghii pentru a creste intensitatea muncii si a exploata realmente mana de lucru la cel mai scazut pret posibil.
 • Suntem, de asemenea, impotriva crearii de catre angajator a unui climat de nesiguranta in care angajatul traieste sub amenintarea permanenta de a fi concediat.
 • Suntem pentru un rol clar si bine pronuntat pentru SINDICATE.
 • Sanctiuni pentru patronatele care nu isi respecta angajamentele si contractul.
 • Dorim revenirea celui de-al 13-lea salariu.
 • Exprimam , de asemenea, dorinta ca angajatorul sa ofere angajatului PRIMA DE CONCEDIU.
 • ARM doreste si incurajeaza consultarea angajatilor in decizii strategice si pentru o protectie sporita din partea statului pe relatia cu patronii.
 • ARM doreste si crearea unui sistem de consultare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si cu alte institutii similare in folosul cetateanului, deoarece categoriile defavorizate si muncitorii sunt cei mai loviti de calitatea proasta a produselor.
 • Nu in ultimul rand, ARM se pronunta pentru un climat de respect la locul de munca.
ARM a primit mesaj salutar, cu dorinta de colaborare din partea Confederatiei Oamenilor Muncii din Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), din partea Confederatiei Sindicale a Celor ce Muncesc din Brazilia, cu sediul la Sao Paolo, din partea Blocului Stangii din cadrul Federatiei Sindicale a Austriei, precum si din partea Federatiei Generale a Sindicatelor din Republica Araba Siriana.